Trusco tool

Home> CASE >Catalog Download

  • Catalog Download 1

    Catalog Download 1

  • Trusco tool

    Mở database lên rồi bạn tìm table wp-users và edit tên tài khoản của bạn.Tìm đến trường user password và thay đổi bằng dòng sau