Sản Phẩm

HR-25G i

  • HR-25G i

    -Sử dụng đối với dầu hỏa, dầu nhẹ và xăng.
    -Máy bơm tay ấp dụng trong truyền dẫn xăng. Tuyệt đối an toàn.

    Leam More->